LASSE THORESEN

Lasse Thoresen

Komponist, foredragshaldar og programleiar

Lasse Thoresen (født 1949) er ein av Noregs mest anerkjente og spennande samtidskomponistar. Fleire av verka hans har fått stor merksemd i Noreg og internasjonalt. I 2010 mottok Thoresen Nordisk Råds Musikkpris for sitt op. 42, folkemusikkinspirerte verk skrive for Nordic Voices, og han vann Spellemannsprisen for CD’en The Sonic Mind, med fiolin- og cellokonsert fremført av Oslo Filharmonien.

Thoresen sitt pionérarbeid innan analyse ("auditiv sonologi"), der han kombinerar fenomenologisk og strukturalistisk tilnærming, har oppnådd internasjonal merksemd. Thoresen er kunstnarleg leiar av Konkressensprosjektet som tek sikte på å berike vestleg sangtradisjon gjennom kontakt med etniske sangteknikkar, fyrst og fremst skandinavisk folkesong og mongolsk overtonesong. Dette har ført til eit nært samarbeid med vokalensemblet Nordic Voices og Latvisk Radiokor.

Thoresen er professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, der han underviser i komposisjon, elektrofoni og sonologi.

// English

Lasse Thoresen (born 1949) is one of Norway's most recognized and exciting contemporary composers. Many of his works have gained a great deal of attention in Norway and internationally. In 2010, Thoresen received the Nordic Council Music Prize for its op. 42, folk music-inspired works composed for Nordic Voices, and he has won the Norwegian Grammy for the CD “The Sonic Mind”, performed by Oslo Philharmonic Orchestra.

Thoresen's pioneering work towards analysis ("auditory sonology"), where he combines phenomenological and structuralist approach, has achieved international attention.

Thoresen is an artistic director of the Konkressen project, which aims to enrich the western singing tradition through contact with ethnic singing techniques, primarily Scandinavian folk song and Mongolian overtones. This has led to a close collaboration with the vocal ensemble Nordic Voices and Latvian Radio Choir.

Thoresen is a professor of composition at the Norwegian School of Music, where he teaches composition, electrophony and sonology.

Please reload

major.jpg
sponsor_valdres.png
sponsor_ofk.png
sponsor_dextra.png
sponsor_kulturraadet.png
sponsor_hedda.png
sb1hv.png

Capricorn Offshore AS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now